Modernisering strafvordering en digitale opsporing

Het wetsvoorstel voor een nieuw Wetboek van Strafvordering (.pdf) is op 20 maart 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel moderniseert het strafprocesrecht door middel van de vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering. Het Wetboek van Strafvordering bevat regels voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten. Door veroudering van het huidige Wetboek en door verschillende ontwikkelingen in de samenleving is een modernisering van het Wetboek nodig. Het voorstel regelt een grondige herstructurering van het Wetboek waardoor wordt bijgedragen aan de rechtszekerheid en de bruikbaarheid van het Wetboek in de praktijk. 

De memorie van toelichting telt welgeteld 1420 pagina’s en vergt nadere bestudering, dus in deze blogpost signaleer ik alleen enkele belangrijke bepalingen betrekking tot digitale opsporing. Enkele aanbevelingen, zoals het aanpassen van de netwerkzoeking, de kennisneming van binnengekomen berichten na inbeslagneming van een geautomatiseerd werk en de biometrische ontsleuteling, zijn reeds geïmplementeerd na de Innovatiewet Strafvordering (Stb. 2022, 276). De bepalingen worden vernummerd in het conceptwetsvoorstel (in respectievelijk artt. 2.7.40, 2.7.39 en 2.7.43).

Het wetsvoorstel bevat ten aanzien van digitale opsporing de volgende voorstellen:

  • De introductie van een titel voor ‘onderzoek van gegevens’ (Titel 7.3). Nieuw is onder andere de regeling voor onderzoek aan digitale-gegevensdragers en geautomatiseerde werken (artikel 2.7.38) (dit artikel betreft een codificatie van het Smartphone-arrest (ECLI:NL:HR:2017:584)).
  • Met betrekking tot het verstrekken van gegevens door derden wordt in Afdeling 7.3.3, net als in de huidige wet, onderscheid gemaakt naar de aard van de gegevens (identificerende gegevens, gevoelige gegevens en andere gegevens). Nieuw in deze afdeling zijn: de mogelijkheid tot het stellen van voorvragen (artikel 2.7.46, vijfde lid), het generiek bevel tot verstrekking van gegevens voor de periode van twee weken (artikel 2.7.46, zesde lid), het ‘bevel op naam’ (artikel 2.7.47, vijfde lid en 2.7.49, vijfde lid), de mogelijkheid te bevelen dat een derde een data-analyse uitvoert (artikel 2.7.50) en een bepaling over de vrijwillige verstrekking van gegevens (artikel 2.7.54).
  • In Hoofdstuk 8 van Boek 2 staan nieuwe bevoegdheden die betrekking hebben op gegevensvergaring door het stelselmatig overnemen van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen (artikel 2.8.8) (met een bevel van de officier van justitie), een meer indringende vorm van stelselmatige inwinning van informatie (artikel 2.8.11, tweede lid) (met het een machtiging van een rechter-commissaris), infiltratie op een persoon (artikel 2.8.12) (met een machtiging van een rechter-commissaris) en stelselmatige locatiebepaling (artikel 2.8.18) (met een bevel van de officier van justitie). Voor het vastleggen van vertrouwelijke communicatie is in artikel 2.8.15 is een regeling opgenomen voor het betreden van een besloten plaats of woning ter voorbereiding van het daadwerkelijke vastleggen van de communicatie (leden 5 tot en met 7).
  • Hoofdstuk 9 van Boek 2 regelt het verkennend onderzoek. Nieuw is daarin de bevoegdheid om stelselmatig persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen over te nemen (artikel 2.9.1) (met een bevel van de officier van justitie).

Ten slotte is het van belang te noemen dat aanvankelijk het voornemen bestond om een nieuwe gegevensverwerkingswet op het terrein van politie en justitie tot stand te brengen ter vervanging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Inmiddels duidelijk geworden dat deze nieuwe gegevensverwerkingswet er niet komt, omdat voor de realisatie en implementatie daarvan geen financiële middelen beschikbaar zijn (Kamerstukken II 2021/22, 32761, nr. 218). Dat is pijnlijk, aangezien het ontbreken van een koppeling tussen de gegevensverwerkingsbepalingen en de bepalingen over de verzameling van gegevens juist als een breed gedragen probleem wordt gezien. Zie daarover bijvoorbeeld mijn recente artikel met Marianne Hirsch Ballin.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s